Matkailuautojen vuokrausehdot

Nämä ovat Neuvottoman Varastot Oy:ltä vuokrattavien matkailuautojen vuokrausehdot. Tutustu ehtoihin huolellisesti, näin varmistat sujuvan vuokrauskokemuksen ja tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi ajoneuvon vuokraajana.

Ajoneuvon varaaminen, takuumaksun ja vuokran maksaminen

Ajoneuvo varataan maksamalla takuumaksu 400 € vuokranantajan ilmoittamalle tilille. Varaus on vahvistettu, kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä. Takuumaksu vähennetään lopullisesta vuokraushinnasta.

Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan 14 vrk ennen vuokra-ajan alkamista annetuilla maksuohjeilla.

Kesäsesonkina asuntoautoissa minimivuokrausaika on 1 viikko. Muina ajankohtina on mahdollista erikseen sopia lyhyemmästä vuokrausajasta.

Ajoneuvon luovutus vuokralaiselle ja vuokraan sisältyvät asiat

Vuokralaiselta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia ja 20 vuoden ikää.

Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokralaiselle sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa.

Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen, mahdolliset vuokralaisen valitsemat erikseen hinnoitellut lisävarusteet ja sopimuksen mukaiset ajokilometrit. Vuokrahintaan sisältyy kaksi kaasupulloa (joista toinen palautettaessa täynnä), WC-kemikaalit sekä sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten.

Ajoneuvon palautus

Ajoneuvo palautetaan samassa kunnossa kuin se oli vuokrattaessa; sisäsiivous tehtynä, WC-kasetti tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettynä ja polttoainesäiliö täynnä. Mikäli polttoainesäiliötä ei ole täytetty, peritään puuttuvan polttoaineen hinta ja 20 € täyttömaksu. Vuokranantajan tekemästä WC-kasetin tyhjennyksestä peritään 200 € ylimääräinen maksu. Mikäli vuokralainen jättää auton siivoamatta, eikä ole etukäteen tilannut siivousta lisäpalveluna, laskutetaan siivouksesta 250 €. Mikäli toinen kaasupulloista ei ole ajoneuvoa palautettaessa täynnä, peritään täyden vaihtopullon hinta ja 80 € täyttömaksu. Ylimääräiset maksut laskutetaan jälkikäteen vuokralaiselta.

Vuokranantaja huolehtii palautuksen jälkeen auton ulkopesusta.

Vuokralainen palauttaa ajoneuvon vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 €/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava ajoneuvo luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Vuokralaisen on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna sekä portaat nostettuna sisään. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten, ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle.

Vuokralainen on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää sähkölaitteita niin etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun ajoneuvoon tai ajoneuvon kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä ajoneuvon ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan ajoneuvon käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään ajoneuvo leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen voidaan parhaiten varmistaa.

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. 

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.

Lemmikkieläinten kuljetus ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa siitä, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. 

Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja. 

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa.

Vahinko- tai katoamistapaukset

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

Ajoneuvoissa on kattavat vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Asiakkaan omavastuu on 500 €/vahinkotapahtuma Suomessa tapahtuvassa vahinkotapauksessa, ja 1500 €/vahinkotapahtuma muissa Pohjoismaissa tapahtuvassa vahinkotapauksessa ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa.

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutetut vahingot ja väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset takuumaksusta.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Yhteystiedot hätätapauksia varten löytyvät autossa olevassa käyttöopaskansiosta.

Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Vuokralainen voi myös palauttaa ajoneuvon vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Mikäli ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Varkauden sattuessa on vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Matkailuauton varauksen peruminen (sopimuksen purkaminen)

Kuluttajan oikeus perua etämyyntikauppa 14 päivän sisällä ei koske autonvuokrausta, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Perumistapauksissa jos vuokralainen purkaa sopimuksen:

  • aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 50 €
  • aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan takuumaksun/pantin vähennettynä 100 €
  • 14 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään takuumaksun kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. 

Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle. 

Palautustapauksissa maksun palautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle  

Varauksen perumiseen liittyen sekä reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä meihin joko puhelimitse +358 (44) 2366475 / Sirpa Kaukasalo tai sähköpostitse matkailuautot@neuvottomanvarastot.fi.